Poziv k prijavam za čezmejno poročanje o evropskih volitvah – Slovenija

Širitev produkcije neodvisnih vsebin (EPIC)

Ozadje

Širitev produkcije neodvisnih vsebin (EPIC) je regionalni projekt, ki ga vodi Internews. Njegov cilj je podpreti neodvisne medije pri ustvarjanju in razširjanju visokokakovostnih verodostojnih vsebin, ki pokrivajo lokalno zaznana pomembna vprašanja, ki so v državah projekta čezmejna in ki lahko preprečijo dezinformacije.

Kdo se lahko prijavi

Prijavi se lahko konzorcij štirih neodvisnih medijev, po eden iz vsake države članice EU (Madžarske, Poljske, Romunije in Slovenije), ki sodeluje v projektu EPIC. Mediji morajo pripadati izdajateljem, ki že prejemajo nepovratna sredstva EPIC (nacionalna ali čezmejna), ali pa jih izbere strokovna komisija (Slovenija).

Kaj iščemo

Enoten, skupen novinarski projekt, ki ga skupaj predlagajo štiri medijske hiše in v okviru katerega se v času pred volitvami v Evropski parlament, ki bodo potekale od 6. do 9. junija 2024, skupaj obravnava vprašanje ali tematike, pomembne za mlado občinstvo v vseh štirih državah.

Sodelujoči mediji lahko predlagajo katero koli vprašanje in specifično tematiko za serijo, za katero skupaj menijo, da je pomembna za mlade v vseh štirih državah in tesno povezana z glavnimi temami in vprašanji javnega interesa, ki zadevajo ljudi v teh državah članicah EU. Pri oblikovanju predloga je treba zagotoviti, da bodo nastale zgodbe čezmejno pomembne, na primer z opredelitvijo temeljnih vprašanj in uporabo zornih kotov, primernih za občinstvo v vseh štirih državah.

Vsebine, ki bodo nastale v okviru projekta EPIC, morajo uporabljati inovativne pristope, zorne kote, orodja za pripovedovanje zgodb, formate, distribucijo in promocijo (proračun za to je vključen v nepovratna sredstva) za posredovanje, vizualizacijo ali pojasnjevanje sicer zapletenih zgodb ali vprašanj, pri čemer mora biti vsebina zanimiva in doseči široko občinstvo.

Ustvarjena vsebina ne sme promovirati nobene stranke ali kampanje, temveč se mora osredotočiti na ljudi in tematike.

Zahteve glede objave

Vsak medij mora v skupni projekt prispevati vsaj dve izvirni vsebini, vse ustvarjene vsebine pa morajo objaviti vsi mediji, ki sodelujejo v projektu, in sicer takšne, kot so, ali pa jih prirediti/prilagoditi za svoje občinstvo. Prevajalske storitve bodo plačane in na voljo v okviru projekta EPIC.

Znesek nepovratnih sredstev

Vsak sodelujoč medij prejme do 10.000 USD nepovratnih sredstev, kipokrijejo njegov delež produkcijskih stroškov. Izbrani prijavitelji bodo prejeli finančno podporo v obliki nepovratnih sredstev za povrnitev stroškov produkcije ustreznih vsebin. Potni stroški bodo kriti, če se sodelujoči partnerji odločijo za koprodukcijo vsebine na način, ki zahteva službene poti.

Časovni načrt produkcije, časovnica

Vsebino je treba pripraviti in objaviti v času pred evropskimi volitvami, torej marca, aprila in maja 2024. Nekatere vsebine se lahko objavijo junija, če je to uredniško upravičeno, pri čemer je treba upoštevati predpise o volilnem molku.

Podpora pri distribuciji in promociji

Skupina štirih medijev mora imeti jasne distribucijske in promocijske strategije za ustvarjene vsebine ali biti pripravljena sodelovati s strokovnjaki programa EPIC, da bi učinkovito uporabili svoje obstoječe kanale na družbenih medijih in/ali eksperimentirali z novimi oblikami, pristopi in/ali kanali z namenom povečati potencialni doseg in odmevnost vsebin.

Usposabljanje, mentorstvo in uredniška podpora

Na zahtevo bodo izbranim kandidatom na voljo tudi usposabljanje ter mentorstvo in uredniška podpora, in sicer brez dodatnih stroškov.  

Prijava in izbor

Merila za upravičenost

Da bi bili upravičeni do nepovratnih sredstev na podlagi tega poziva k prijavam v okviru projekta EPIC, morajo prijavitelji:

 • pripadati izdajateljem, ki že prejemajo sredstva (nacionalna ali čezmejna) v okviru projekta EPIC (Madžarska, Poljska, Romunija) ali biti izbrani s strani strokovne komisije (Slovenija),
 • izdajatelj mora biti pravno registriran v Sloveniji,
 • več kot eno leto mora biti aktiven na slovenskem spletnem medijskem trgu kot ustvarjalec vsebin,
 • redno mora objavljati medijske vsebine v slovenskem jeziku, ki so namenjene nacionalnemu, lokalnemu ali regionalnemu občinstvu,
 • upoštevati mora novinarske in etične standarde, preverjati dejstva, ohranjati točnost, objektivnost, preglednost in strokovnost, 
 • opredeljeni morajo biti kot neodvisni, hkrati pa izkazovati in ohranjati uredniško neodvisnost od zunanjih virov (na primer oglaševalcev, sponzorjev ali drugih deležnikov), 
 • mediji ne sme biti v lasti ali upravljanju javnih organov, lokalnih ali nacionalnih oblasti, političnih strank ali posameznikov, ki opravljajo javne funkcije ali funkcije v političnih organizacijah (ali njihovih bližnjih sorodnikov), neodvisni novinarji in ustvarjalci vsebin pa ne smejo biti povezani z nobenim od zgoraj naštetih ali v konfliktu interesov.
Kaj se pričakuje od prijaviteljev

Prijavitelji morajo

 • izkazati sposobnost za izvedbo in ustvarjati visokokakovostne, verodostojne vsebine,
 • prilagoditi projektne vsebine različnim platformam (vključno z družbenimi omrežji), spodbujati interakcijo z občinstvom in uporabljati vire, ki jih v ta namen zagotavlja Internews,
 • sodelovati s predstavniki EPIC v posamičnih državah in ekipo EPIC med izvajanjem projekta, da bi izboljšali kakovost vsebin, distribucijo in doseg,
 • po potrebi se morajo udeleževati projektnih sestankov in sodelovati z mentorji po dogovorjenem urniku,
 • pravočasno izvajati aktivnosti in učinkovito komunicirati.
Vsebina prijav

Prijave morajo vsebovati:

 • prijavni obrazec s predlogom projekta in informacijami o prijavitelju ter
 • izdelan finančni načrt, predložen na predlogi finančnega načrta.

Prijava in finančni načrt morata biti v slovenskem ali angleškem jeziku.

Oddaja prijav

Prijave pošljite po elektronski pošti na naslov [email protected] .

V naslovu mora biti navedeno “Prijava na razpis za evropske volitve EPIC” (Response to EU elections RFA EPIC).

Dokumenti, ki sestavljajo prijavo, morajo biti priloženi kot priloge.

Če je za pošiljanje prijave potrebno več kot eno sporočilo, mora biti vsako sporočilo označeno kot del večdelne prijave (npr. “sporočilo 1 od 3”).

Rok za prijavo

Prijave je treba oddati do 11. marca 2024 do 23.59 po srednjeevropskem času (CET).

Prijave, prejete po izteku roka, ne bodo upoštevane.

Vse predložene prijave bomo potrdili v dveh (2) delovnih dneh in upoštevali predložene dokumente. Prijavitelj je odgovoren zagotoviti in pridobiti potrditev, da so predstavniki Internewsa prejeli elektronska sporočila, ki sestavljajo prijavo, kot je določeno v zgornjem poglavju Vsebina prijav.

Obvestilo o izbiri in pogodba

Izbrani prijavitelji bodo o izbiri obveščeni v petih (5) delovnih dneh po roku za oddajo prijav. Izbrani prijavitelj mora potrditi izbor v dveh (2) delovnih dneh po obvestilu o izboru, sicer bo izpadel iz izbora in bodo sredstva ponujena naslednjemu najbolj usposobljenemu prijavitelju.

Internews neuspelim prijaviteljem ne posreduje podrobne utemeljitve rezultatov izbora.

Obvestilo o izbiri se ne šteje za sklenitev pogodbe ali podelitev nepovratnih sredstev. Ko bo izbor potrjen, se bo z uspešnim prijaviteljem oziroma prijavitelji pogajalo in podpisalo končno pogodbo o financiranju, ki bo odvisna od odobritve glavnega financerja, okoljskih dovoljenj in uspešnega preverjanja upravičenosti.

Postopek izbire

Vlogo bo ocenila skupina strokovnjakov.

Merila za ocenjevanje

Pri izbiri se bodo upoštevali 1) vsebino predloga projekta, 2) sposobnost in upravičenost prijavitelja ter 3) finančni načrt (proračun).  

Projekt/tehnični predlog
 • Ustreznost projekta glede na obseg in zahteve tega razpisa,
 • Kakovost predstavitve, vključno s splošno zasnovo, osredotočenostjo in obsegom, pripovedovanjem zgodbe in uporabo formatov, pristopi, vidiki in liki ter inovativnostjo, skladnostjo, temami in pričakovanim učinkom.
Sposobnost in upravičenost 
 • Izpolnjevanje meril in zahtev za upravičenost, pretekli projekti in referenčno gradivo, načrti za distribucijo in promocijo ter, kar je najpomembneje, izvedljiv časovni načrt in razdelitev sredstev za izvedbo projekta.
Merila za predlagan finančni načrt
 • Razumni stroški, ki so jasno in neposredno povezani s pripravo vsebine v projektu, ter izvedljiva razdelitev sredstev.
Posredni stroški

Izbrani prejemniki bodo upravičeni do povračila posrednih stroškov, če:  

 1. imajo dogovor o posrednih stroških, o katerem so se pogajali s pristojno agencijo, ali
 2. sprejmejo stopnjo posrednih stroškov de minimis v višini 10 %, ki se uporablja za spremenjene skupne neposredne stroške (MTDC).  MTDC so opredeljeni kot vse neposredne plače, veljavni dodatki, material in zaloge, storitve, potovanja zaposlenih in svetovalcev ter do prvih 25.000 USD financiranja oziroma podizvajalskih storitev (ne glede na obdobje financiranja ali podizvajalskih pogodb v okviru financiranja).  MTDC izključuje opremo*, investicijske izdatke*, stroške oskrbe bolnikov, stroške najema, odpustek šolnine, štipendije, stroške podpore udeležencem* in vsakršno  financiranje ali podizvajalsko storitev, ki presega 25.000 USD.

* Natančne opredelitve teh izrazov so na voljo na tej povezavi.

Stroškovna načela

Predlagani finančni načrti bodo pregledani in stroški izbranih prijaviteljev obravnavani v skladu s stroškovnimi načeli, ki veljajo za izbrane prejemnike sredstev, s čimer se zagotavlja, da bodo utemeljeni, izvedljivi in sprejemljivi:

 1. Neprofitne organizacije: 2CFR200 Poglavje E, Stroškovna načela
 2. Profitne organizacije: 48CFR31.2 Federal Acquisition Regulations (FAR) in 48CFR731.2
Upravljanje subvencij

Za financiranje na podlagi tega poziva k prijavam se bodo uporabljali vsaj naslednji predpisi in določbe: